Verstrekking van Covid-Vaccinatie door apothekers? een no go !

Wij, BVAS en Union4U, hebben vernomen dat de heer Frank Vandenbroucke (Vooruit), federaal minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, momenteel werkt aan een wetswijziging om apothekers toe te laten het vaccin tegen Covid-19 toe te dienen. Dit is onaanvaardbaar voor zowel artsen als verpleegkundigen.

Brussel, 10 november 2021

Wij stellen de kwaliteit van de opleiding van Belgische apothekers niet in vraag. Wij eerbiedigen echter de grondbeginselen van de dagelijkse activiteiten en prestaties van elke beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg wat betreft zijn verantwoordelijkheids- en bekwaamheidsniveau, dat niet alleen veilig maar ook efficiënt moet zijn, of het nu gaat om het voorschrijven door een arts, het toedienen van het vaccin op recept door een apotheker, of het toedienen en controleren van de vaccinatie op recept door een gediplomeerd verpleegkundige.

Vaccinatie is niet alleen een technische handeling. Het wordt omgeven door klinische reflectie, goede praktijken bij de bereiding, toediening en monitoring van vaccins, het vermogen om het risico op complicaties en zelfs anafylactische shock in te schatten, en het vermogen om een klinisch probleem te herkennen en er op passende en veilige wijze op te reageren.

De noodzaak om deze vaardigheden te hebben verworven, maakt vaccinatie en het hele proces in feite niet overdraagbaar aan een niet-gekwalificeerde derde en wijst onmiddellijk op de wettelijke verantwoordelijkheid van elke arts en verpleegkundige. Het is een kwestie van strikte naleving van de deontologische en ethische waarden van de beroepsbeoefenaar.

Bovendien is niet bekend op welk bewijsmateriaal en welke realiteit deze keuze is gebaseerd. Is de keuze van de minister van Volksgezondheid gebaseerd op de kwaliteit van de zorg voor de zorggebruiker of is zij uitsluitend gebaseerd op economische overwegingen voor de zorgverlener?

Bestaat er wetenschappelijk bewijs dat vaccinatie door apothekers veiliger, van betere kwaliteit en vooral veiliger en goedkoper is dan vaccinatie door verpleegkundigen of artsen? In die zin biedt het antwoord van de Hoge Raad voor de Volksgezondheid van 17 maart 2021 over de toediening van vaccins door apothekers enige verduidelijking.

Op een gecoördineerde en verantwoordelijke manier is het standpunt van BVAS en Union4U in deze dan ook duidelijk en ondubbelzinnig: vaccinatie mag - in geen geval - worden uitgevoerd door apothekers of andere niet-gekwalificeerde personen, overeenkomstig de regels van goed vakmanschap en de adviezen van officiële en bevoegde gezondheidsinstanties.

Van onze kant erkennen wij de kennis van apothekers, met name op het gebied van farmacodynamica, farmacokinetiek en mogelijke interacties tussen geneesmiddelen. Zij kunnen dus bijdragen tot de verspreiding van correcte informatie over het nut van vaccins en tot het tegengaan van valse informatie of "nepnieuws", dat zowel de patiënten als de bevolking, die ondanks zichzelf bij deze kwestie betrokken is, verontrust.

Laten we voorkomen dat de vereiste vaardigheden verwateren en dat de werkelijke verantwoordelijkheden voor het veilig uitvoeren van elke vaccinatie, en meer in het bijzonder die van de Covid-19, worden verdoezeld.

Dr Luc Herry, voorzitter ABSyM
Dr. Gilbert Bejjani, secretaris-generaal ABSyM
Thierry Lothaire, voorzitter Union4U

Toestaan dat apothekers Covid-vaccinaties verstrekken is onaanvaardbaar: IEDER ZIJN JOB !
Deel op: