Union4U, de Verpleegkundigen en Zorgverleners Unie heeft u nodig om voor ons te zorgen!


Newsletter

Beste Union4U -lid en sympathisanten,

De eerste schooldag ligt alweer achter ons, inclusief de start van het politieke jaar dat de afgelopen dagen alweer het nieuws gehaald heeft.
Zoals u wellicht hebt vernomen, heeft de federale regering in extremis een begroting voor het jaar 2023 en een ontwerpbegroting voor het verkiezingsjaar 2024 opgemaakt.
Deze begroting getuigt van minachting voor de gezondheidszorg en betekent een nieuwe klap in het gezicht van het verpleegkundig en verzorgend personeel.
Voor de begrotingsjaren 2023-2024 worden maar liefst 420.000.000 EUR aan besparingen opgelegd aan de zorgsector; om precies te zijn 245.000.000 euro aan rechtstreekse besparingen en 175.000.000 EUR die niet worden uitgegeven als gevolg van de verlaging van de groeinorm voor het zorgbudget van 2,5% naar 2%.  De handhaving van deze groeinorm van 2,5% was echter een vast verbintenis van het regerend Vivaldi-team!
Het applaus op het balkon in het voorjaar van 2020 en alle (valse) beloftes van toen, zijn blijkbaar ver weg....

Het toppunt van cynisme is dat minister Frank Vandenbroucke, ondervraagd in de plenaire vergadering van de Kamer over deze bezuinigingen, toestemde voor het uitvoeren van een attractiviteitsplan voor het beroep van verpleegkundige (sic!). Nu geeft hij aan dat het niet voor de volgende legislatuur kon worden uitgevoerd !  Dit getuigt van weinig respect voor onze verpleegkundigen en zorgkundigen!
Wij zullen in ieder geval blijven aandringen om tegemoet te komen aan onze eisen zoals deze opgenomen werden in ons manifest.
We zijn van plan om in het eerste kwartaal van 2023 een ronde tafel te organiseren met de verantwoordelijke politici. Dit is de periode waarin politieke partijen hun verkiezingsprogramma zullen invullen en bijsturen.
De afgelopen weken hebben we veelbelovende  contacten gelegd met andere autonome vakbonden met het oog op de ontwikkeling van synergieën op het gebied van acties en lobbying. Er kunnen inderdaad  overeenkomsten worden vastgesteld, al was het maar op het voor ons essentiële punt namelijk  deze van de  “erkenning als zwaar beroep”.

Ook tijdens onze bijeenkomsten ter gelegenheid van de “Union4U-Tour” en de online uitwisselingen met de leden  hebben wij vastgesteld dat  fysiek en/of verbaal geweld bij verpleegkundigen en zorgkundigen een snel toenemend probleem is waaraan wij bijzondere aandacht moeten besteden. Wij moeten dat item in onze lijst van eisen opnemen.
Deze problematiek van toenemende agressie is ook een bijzondere en bijkomende dimensie die de effectieve erkenning van ons beroep tot” zwaar beroep” noodzakelijk maakt .
Wij hebben ook geconstateerd dat op initiatief van FeBi [1] opleidingen in agressiebeheersing worden aangeboden aan verpleegkundige beroepsbeoefenaars, wat alvast positief is.
De context en de onderliggende redenering van deze opleidingen lijken ons echter tendentieus, in die zin dat de module als titel heeft "En als ik de agressor was? Volgens ons is het niet gepast om de logica van de dingen om te draaien, want zorgverleners zijn bovenal slachtoffer van geweld en moeten als zodanig volledig worden erkend.
Laat het alvast duidelijk zijn dat Union4u  de vinger aan de pols blijft houden voor de verpleegkundige beroepsbeoefenaars en dat we met inzet en enthousiasme de belangenverdediging van de verpleegkundigen en zorgkundigen blijven” ter harte” nemen en meer.

[1] FeBi vzw is een organisatie van verschillende federale en in Brussel gevestigde Opleidingsfondsen & Sociale Maribel Fondsen actief in de niet commerciële sector, mede beheerd door werkgevers en de zogenaamde traditionele vakbonden.


Beste leden verpleegkundigen en zorgkundigen, beste vrienden die ons op de een of
andere manier steunen en zo bijdragen aan het verspreiden van de eisen van Union4U in uw professionele omgeving, Zoals u allen inmiddels weet, uw, vakzek, uw Union4U, uw gemeenschappelijke belangen behartigen.

U draagt allen bij aan de mogelijkheid om de politiek verantwoordelijken uit te dagen en onze eisen kracht bij te zetten.

5 hoofdactielijnen
  1. Van de erkenning als zwaar beroep tot de aanpassing van de lonen en de verbetering van het welzijn op het werk;
  2. Naar meer professionele autonomie en de beslissingsbevoegdheid;
  3. Naar een structurele hervorming van de opleiding, specialisatie en beroepskwalificatie;
  4. De herziening van de IF-IC functieclassificatie, opheffing van discriminatie en de aanpassing van de salarisschalen;
  5. Maatschappelijke erkenning en daadwerkelijke vertegenwoordiging van het beroep in de besluitvorming.
Alle sectoren: ziekenhuizen, ROB, RVT, thuiszorg, onderwijs, psychiatrie, communautaire zorg en diensten

Graag spreken we samen met U af

ALGEMENE VERGADERING

20/12 18.00-20.00 uur

LIVE VIA ZOOM (een link wordt naar alle leden gemaild)

 

Wat is onze missie?

Het verdedigen van de beoefenaars van de verpleegkunde, in het bijzonder door de bescherming van hun sociale verworvenheden, het verbeteren van hun arbeidsomstandigheden, het vertegenwoordigen van alle werknemers op het niveau van alle besluitvormingsorganen en het bevorderen van de opleiding en de deskundigheid op het gebied van de verpleegkunde.

Union4U zet zich in voor het waarborgen van de veiligheid en de kwaliteit van de zorg voor de bevolking.

Wat is onze visie?

Kwaliteitszorg ten dienste van de gemeenschap door gediplomeerde verpleegkundigen en verpleegassistenten, investeren in hun missie en het vinden van de voorwaarden van welzijn en veiligheid bij de uitoefening van hun verpleegkunde.

Om ons project uit te voeren, beroepen en vertrouwen we op onze vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en creativiteit.
Onze onafhankelijkheid, onze kracht en onze wil om ons te versterken in onze missies. Union4U heeft je nodig om te groeien en te ontwikkelen.
Union4U heeft u nodig zodat onze toekomst en die van onze patiënten samen beter wordt.

Hoe zijn we van plan om voor u te werken?

Wij waarderen de meningen van onze leden en steunen manieren om vooruit te komen in een cultuur van co-creatie van onze gemeenschappelijke toekomst voor goede werkomstandigheden in overeenstemming met de wetgeving en de evolutie daarvan.

We zullen nauw samenwerken met alle beroepsverenigingen. Zij spelen immers een belangrijke rol in het onderzoek, de kennis van het beroep en in het nauwe contact met hun leden en hun moeilijkheden.
Wij vinden het ook belangrijk om zij aan zij te werken met de bestaande sociale partners om de krachten te bundelen in dezelfde strijd: het welzijn van de werknemers en een efficiënt gezondheidssysteem voor onze burgers.

Te lang hebben we het gevoel gehad dat we werden vergeten door de verschillende overheidsinstellingen, ziekenhuisinstellingen en sociale partners...

Manifest voor de attractiviteit van de beoefenaars van de verpleegkunde in België « Zorgkundigen & Verpleegkundigen » Attractitiveitsplan van Union4U tegen 2030

Lees and Download

Onze drie speerpunten voor een betere toekomst

Er is veel strijd nodig om onze werkomstandigheden te verbeteren en om onze patiënten het beste te kunnen bieden.

Zwaar beroep

De erkenning als zwaar beroep lijkt ons duidelijk.

De nationale pensioencommissie heeft op 12/09/2016 de criteria vastgesteld.

Ondanks verschillende politieke toezeggingen en beloften is er niets gebeurd.

We moeten het proces "omdraaien" en de pensioenbonus krijgen die de zorgverleners verschuldigd zijn.

Onze vertegenwoordiging

IFIC heeft in samenwerking met de sociale partners nieuwe functieclassificaties ontwikkeld

Elke functiebeschrijving is genomen volgens criteria die onregelmatige prestaties uitsluiten!

De IFIC-methodologie heeft geleid tot de afschaffing van de BBT/BBK-premies voor geregistreerde gespecialiseerde verpleegkundigen na 01/09/2018. Ook openbare ziekenhuizen zullen aan dezelfde logica worden onderworpen. Wij verwerpen deze devaluatie van titels en kwalificaties!

Onze representativiteit

Het beroep van verpleegkundige is vertegenwoordigd in verschillende organen binnen de FOD Volksgezondheid en het RIZIV. Het gewicht van deze vertegenwoordiging moet worden verhoogd voor een grotere efficiëntie.

De adviezen aan de ministers van Volksgezondheid, die vandaag de dag een adviserend karakter hebben, zouden gebaat zijn bij een bindend karakter. Onze nieuwe verpleegkundigenvakbond sluit aan bij de medische vakbonden die specifiek de belangen van hun leden verdedigen.

Nooit meer zullen we worden vergeten, men zal niet alleen luisteren maar we zullen ook gehoord worden!

Vul het onderstaande formulier in voordat u een overboeking doet